Καταχώριση Απουσίας Τηλεκπαίδευσης

Σε προσωρινό αρχείο


Αριθμός μητρώου καθηγητή
Οι αναπληρωτές αφήνουν κενό
ΑΦΜ
Κωδικός

Ημερομηνία

Ώρα
Οδηγίες


Οι απουσίες τηλεκπαίδευσης καταχωρίζονται από κάθε διδάσκοντα, ενώστην επόμενη εφαρμογή "εμφάνιση απουσιών τηλεκπαίδευσης" ο υπεύθυνος απουσιών εκτυπώνει απουσιολόγιο ημέρας, όπως και στην κανονική λειτουργία του σχολείου.
Γι αυτό και πρέπει ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν απουσίες το απουσιολόγιο να συμπληρώνεται.
Δώστε τον αριθμό μητρώου σας και το ΑΦΜ σας για να εμφανιστεί η φόρμα του τμήματος.